overig

“Hoest?”

HOESTEN 10819

Hoest?

'Hoe is het?’ in sms-taal.

Hoest kunnen we ook gebruiken om te zien hoe het is met de preek. De matig bij de preek betrokken mens gaat hoesten. Hij staat niet op om te vragen of het nog lang duurt. Hij ontrolt geen spandoek. Hij roept geen boe.

Hij hoest.

Aan het eind van de preek drukt hij de prediker beleefd de hand: “Bedankt voor uw woorden.”

Weer: welgemanierd. Beschaafd.

Na de dienst vraagt iemand hem: “Hoest geweest vanmorgen?”

“Hoestig. Het was een hoestige preek.”

Plicht tot beledigen?

 beledigen

Wat is beledigen? Iemands eer en goede naam aantasten.
Hoe beledigend is het evangelie? Zeer beledigend. Eer en goede naam van de zondaar worden niet een beetje aangetast; er blijft niets van hem over. Zelfs niet van de meest hoogstaande, bestbedoelende types.

Hoe zei Jezus dat?

Wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens (Marcus 7:20-23).

Het kwaad is al aanwezig in het hart, voor het eruit komt. Dat maakt van mensen in feite een soort wandelende beerputten.
Predikers moeten deze kant van het evangelie ook laten zien. Pijnlijk werk, doorgaans niet in dank afgenomen. Maar het moet. Zonder ook deze kant te tonen, kunnen we de fantastische boodschap van Gods liefde en verzoening niet brengen.

Zo bezien hebben we zelfs de plicht tot beledigen.

Liefdevol.

Op de hartelijkste wijze.

2 Korintiërs 5: 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

Hoe hoort de preek?

hoe hoort het

Toch een vreemde gedachte: vraag het een toevallige kerkganger en hij heeft geen idee waar een preek voor dient. De preek hoort er nu eenmaal bij. Je kunt toch geen uur alleen maar zingen?

Hoe hoort de kerkganger? Waarop beoordeelt hij gewoonlijk een preek?

 • Doet het me wat?
 • Beurde het een beetje op?
 • Zat er een mooie gedachte in?
 • Was het interessant?
 • Heb ik er iets van opgestoken?
 • Was het niet te lang?
 • Was het ‘fijn’?
 • Kwam het over?
 • Was het begrijpelijk?

Als je alles met 'ja' beantwoordt, heb je dan dus ook een goede preek gehoord? 

Wel fijn als je weet wát je hoort.

En hoe de preek hoort.

Dat hoort toch?

61%?

erg hoor

Het verbaasde me: uit recent onderzoek door de EO bleek dat 61% van de Nederlandse bevolking weet dat Pasen te maken heeft met de opstanding van Jezus.

Dat valt dus reuze mee. Reden voor een feestje?

Ik weet het niet. 

Kan 61% ook antwoord geven op de vraag: wat heeft die opstanding met mij te maken? Ik verneem dagelijks nieuws, dat geen raakvlakken heeft met mijn leven. Als er een molen in brand staat ergens drie provincies verderop, is dat jammer, maar ik slaap er niet minder door.

De engel bij Jezus’ geboorte zei niet tegen de herders: “Ik verkondig grote blijdschap” maar: “Ik verkondig u grote blijdschap.”

Zijn boodschap had alles te maken met de herders zelf.

Leuk dat 61% weet wat Pasen is.

Echt feestelijk is het als diezelfde 61% doordrongen is van de noodzaak van Pasen voor henzelf. 

Waarom Pasen? En waarom voor mij?

Interactieve dienst?

vrouwenbond Custom

Zou de preek kunnen worden vervangen door een gesprek? Wordt de dienst gelijk een stuk interactiever. Past bij deze tijd. Mensen kunnen  onmiddellijk reageren. Lijkt ideaal!

Het evangelie kan prima worden uitgedragen in een gesprek.

Paulus hield samensprekingen in de synagoge en op de markt:

Handelingen 17:17 Hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen, die God vereerden, en op de markt dagelijks met hen, die hij er aantrof.

Discussie is prima: zet aan tot nadenken, maakt de luisteraar actief. Maar een discussie is iets anders dan een preek. Preken is proclameren: bekendmaken van het woord van God. Die twee, samensprekingen en proclameren, kunnen prima samengaan.

Maar het een kan het ander niet vervangen.

Daar is, volgens mij, geen discussie over mogelijk.

Wat kunnen we van Obama leren?

OBAMA3 1 5f399

Obama was zo’n beetje de eerste die social media intensief inzette in zijn politieke campagnes. Internet werd een ‘battle ground’ om mensen te bereiken. Het merkwaardige was echter dat dat niet afdeed aan de klassieke toespraak. Sterker: de toespraken zijn Obama's grootste wapen. Ze zijn:

 • verbindend (‘wij’-gevoel) – ze creëerden een gemeenschappelijke beleving.
 • inspirerend
 • richtinggevend: Obama is sterk in het schetsen van vergezichten.
 • enthousiasmerend

Natuurlijk zijn Obama’s toespraken geen preken. Maar zouden onze preken niet diezelfde kenmerken moeten hebben: verbindend, inspirerend, richtinggevend en enthousiasmerend?

Vaak wordt gesteld dat een preek een ouderwets communicatiemiddel is. Onzin. Ondanks alle communicatiemogelijkheden blijft de preek onmisbaar.

Christus verkondigen is verbindend, inspirerend, richtinggevend en enthousiasmerend.

Een inspirerende zondag gewenst!

 

Zangterreur?

zangterreurWie heeft toch bedacht dat het hoort om een uur te zingen in een samenkomst? Wat voegt het negende liedje nog toe aan het achtste? En waarom horen we nog zo zelden een Schriftlezing?
"Dat verstoort de aanbidding," hoorde ik eens.
Iets klopt er niet helemaal. Het woord van God verstoort de samenkomst? Dat lijkt me juist geen bezwaar.
Na een lange zangdienst zijn de mensen vaak te moe om geconcentreerd naar de preek te luisteren.
Wat was ook alweer de aansporing van Paulus aan Titus?

    1 Timotheüs 4:13 In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren.

Voorlezen, vermanen en leren.
Waar staat het zingen in dat rijtje?

Professionals?

professioneel

De arbeider is zijn loon waard. Beroepspredikers mogen dus. Toch een opmerking. Zowel in de Korintebrief als in de Tessalonicenzenbrief verklaart Paulus dat hij zelf geen gebruik maakt van die bevoegdheid. Hij verkondigt het evangelie, maar voorziet met zware handenarbeid in zijn eigen onderhoud.

Sterker: hij beveelt zelfs zijn eigen regel aan als een voorbeeld ter navolging.

Gek eigenlijk, dat je daar zo weinig over hoort.
In dit licht is het eigenaardig dat men de fulltimer tot norm heeft verheven. Waar zijn de predikers die het voorbeeld van Paulus willen navolgen? Preken naast een baan?

2 Tessalonicenzen 3: 7  Gij weet immers zelf, hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden, daar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn, 8  noch gegeven brood bij iemand hebben gegeten; maar met moeite en inspanning werkten wij dag en nacht, om niemand van u lastig te vallen; 9  niet, dat wij er geen bevoegdheid toe hebben, maar om ons u tot een voorbeeld ter navolging te stellen.

Hoe vaak wordt dit voorbeeld nagevolgd?

 

welkom

Een site over preken.
In kleine stukjes komen belangrijke vragen aan de orde:

 

 • Wat is preken?
 • Wat is een goede preek?
 • Kan iedereen preken?
 • Hoe moet je preken?
 • Hoe bereid je je voor?
 • Welke randverschijnselen zijn van belang?

 

Bladert u rustig door de site.

zoeken

alle artikelen

log in